16 juli 2010

Gärna en familjemånad, men först automatisk gemensam vårdnad

Medborgare! De borgerliga partiernas arbetsgrupp för familjepolitiken publicerade idag sina rapport. Ett av huvudförslagen är att båda föräldrarna ska kunna vara föräldralediga samtidigt i 30 dagar under det första året, utöver de nuvarande tio pappadagarna. Utöver det finns en mängd andra förslag, bland annat förbättrad föräldrapenning för studenter och krav på kommuner att ersätta familjer som inte får dagisplats i rimlig tid. Dessutom föreslår man att det bör ses över om inte ensamstående föräldrar ska få möjlighet överlåta en del av föräldrapenningen till någon annan samt att det ska vara möjligt att ta ut föräldrapenning för barnen ända till dess de fyller 18 år.

Allt detta är fina tankar, men Allianspartierna har missat det allra viktigaste! För att en förälder överhuvudtaget ska få tillgång till någon föräldraledighet (och därmed få föräldrapenning) så krävs det att denna har vårdnaden om barnet. Idag för föräldrar som är gifta med varandra gemensam vårdnad om det nyfödda barnet per automatik. Men numera föds ungefär hälften av alla barn utanför äktenskapet och då är det mamman som får enskild vårdnad om barnet när det föds.

När den utpekade pappan erkänt faderskapet blir han underhållsskyldig för sitt barn, men någon vårdnad får han inte. För att han ska få det så krävs det att mamman skriftligen till Socialtjänsten godkänner att pappan får gemensam vårdnad.

Som Medborgarperspektiv skrivit om tidigare så är automatisk gemensam vårdnad en riktig jämställdhetsreform. En reform som dessutom är långt viktigare än alla de förslag om förändringar i reglerna kring föräldrapenningen som Alliansens arbetsgrupp för familjepolitiken nu har presenterat!

Ett förslag som dock är väldigt bra är obligatoriska samarbetssamtal för separerade föräldrar samt möjligheten att ha dubbla folkbokföringsadresser till deras barn. Allt för många separationer slutar i smutsiga vårdnadstvister och antalet vårdnadstvister blir bara fler och fler. Det finns nästan aldrig några vinnare i en vårdnadstvist, bara förlorare. Och framför allt är det barnen som är de stora förlorarna!

Nyligen avgångne arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin är en av alla svenska föräldrar som just nu befinner sig mitt i en smutsig vårdnadstvist. Även om Medborgarperspektiv inte håller med Mikael Alonzo om att Sven Otto Littorin ska ses som en förebild för pappor, så har han rätt i att det är papporna som har det sämsta utgångsläget i vårdnadstvister. Detta på grund av de många könsdiskriminerande lagarna och förväntningarna som råder kring föräldraskapet. Bland annat att pappor inte får automatisk vårdnad om sina barn när de föds!

Ingrid Carlqvist och Ord av Jerry har skrivit mer om den diskriminering som sker av pappor i dagens Sverige. Några av de områden som de tar upp är:

1. Faderskapskapstest
Kvinnan har rätt att kräva faderskapstest av en man som hon anser vara far till det barn hon just fött, men en man som tror sig vara far till ett barn som en kvinna har fött har inte rätt att få detta testat utan kvinnans godkännande.

2. Vårdnad om barn
För icke gifta som får barn så måste mamman godkänna mannen innan han får vårdnaden om sitt eget barn.

3. Barnbidraget
Går alltid till mamman oavsett relation mellan föräldrarna.

4. Grov kvinnofridskränkning
Det finns ingen grov mansfridskränkning! Tydligen anser inte lagstiftarna att män kan bli kränkta på samma vis som kvinnor. Varför är inte lagen könsneutral och bara heter “lagen om grov fridskränkning”?

5. Barnadråp
Kvinnor döms till barnadråp och män till dråp eller mord om de tar livet av sitt barn. Skillnad i straffsats är ganska stor. Varför?

6. Våldtäkt
Män och kvinnor bedöms olika. Varför?

Hos Ingrid Carlqvist finns en mer fördjupande text att läsa om dessa könsdiskriminerande lagar i Sverige.

Om de borgerliga partiernas arbetsgrupp för familjepolitiken verkligen vill göra några avtryck i familjepolitiken (och jämställdhetspolitiken) så borde de börja med att rätta till de könsdiskriminerande lagar och förväntningar som råder i samhället när det gäller föräldraskapet. Ett första steg vore att inför automatisk gemensam vårdnad för alla föräldrar! Det är en förutsättning för att överhuvudtaget kunna dra nytta av den föreslagna gemensamma familjemånaden!

6 kommentarer:

Tommy Jonsson sa...

Att automatisk gemensam vårdnad saknas i förslaget är det absolut mest kränkande för fäder. Annars är vi beroende av att modern ger "sitt godkännande" till gemensam vårdnad när fadern ger sin faderskapsbekräftelse. Denna bekräftelse skall också innebära att fadern får gemensam vårdnad.
Det är den viktigaste förbättringen att införa för att föräldraskapet skall kunna ses som jämställt.
Att barnet också folkbokförs hos båda föräldrarna är en viktig detalj om föräldrarna valt att inte bo tillsammans.

Att modern skall ha möjlighet att överlåta föräldrapenningen till någon annan kommer långt ned på listan efter att fadern fått gemensam vårdnad.

Anonym sa...

Håller fullständigt med, bra skrivet!

Håkan sa...

Bra skrivet! Automatisk GV vore en tydlig signal om att bägge föräldrarna har en roll i barnets liv.

En annan sak som vore bra skulle vara att om en förälder begär och ges EV så får denne inget eller kraftigt minskat (50%) underhåll från den andre föräldern. Det som inte betalas i underhåll deponeras istället på ett konto som barnet får tillgång till på sin 18-årsdag.
Lite grann "Put your money where your mouth is!"

Medborgare X sa...

Tommy!

Jag håller verkligen med dig. Möjligheten att överlåta föräldrapenningen till någon annan kommer långt ner på listan. Högst upp kommer att ge pappor automatisk vårdnad till sina egna barn när de föds på samma villkor som mammor. Det är den allra viktigaste reformen inom familjepolitiken!

Medborgare X sa...

Trollan!

Tusen tack.

Medborgare X sa...

Håkan!

Jag har skrivit lite om att minska incitamenten vid vårdnadstvister, bland annat om förändringar i underhållsplikten!

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!