24 juni 2011

Feminismen har blivit allt det den en gång sade sig vara emot

Medborgare! Feminismen har sitt ursprung i upplysningstidens tanke om alla människors lika värde. Upplysningens viktigaste idé var tron på människans förnuft, att "alla människor är kapabla att tänka själva". Man menade att man inte okritiskt skulle tro på sådant som makthavare och andra auktoriteter hävdar. Man behöver inte ens tro på det som olika kyrkor lär ut och det som prästerna predikar. En annan viktig tanke under upplysningen var att samhället utvecklades bäst av jämlika människor i samverkan. Detta var en idérörelse som stod i stark kontrast mot den despotism som fram till dess hade karakteriserat de flesta av världens samhällen och stater. 

Sin högpunkt fick upplysningen i samband med den franska revolutionen, då den absoluta monarkin med feodala privilegier för adeln och prästerskapet avskaffades för att istället ersattas av ett statsskick som ville utgå från upplysningens idéer om frihet och jämlikhet. 

Den franska revolutionen och de frihetliga idealen blev dock inte speciellt långlivade. Inre motsättningar mellan olika grupperingar ledde snart till inbördeskrig och ett revolutionärt skräckvälde. Slutligen krossades drömmarna om ett fritt och jämlikt samhälle av en viss Napoléon Bonaparte, som genom en kupp utmanövrerade sina konkurrenter och lät kröna sig själv till kejsare. Därmed hade den franska revolutionen nått sitt slut och Frankrike var återigen i händerna på en despotisk ledare.  

De tidiga feministerna föll i glömska för en tid och det var först när liberalismen under mitten av 1800-talet började växa sig stark, med sina krav om utökad rösträtt, som feminismen åter gjorde sig bemärkt. Tanken att all makt skall utgå från folket och att det också är kapabelt att stifta nödvändiga lagar och genomdriva dem gick längre än upplysningstidens idéer.  

Parallellt medförde den industriella revolutionen stora förändringar i samhället. Inte bara att det materiella välståndet och livsvillkoren förbättras, utan också att människor i allt högre grad flyttar från landsbygden in till städerna och därmed även att familjernas försörjning och organisation förändras. Parallellt med detta förändras även samhällsorganisationen och allt fler barn fick möjlighet att gå i skola för att lära sig läsa, skriva och räkna. Den generella kunskapsnivån och medvetenheten om samhället omkring dem ökade bland befolkningen. 

Kraven på allmän och lika rösträtt för både kvinnor och män skallar allt högre i samhället. Parallellt med socialdemokrater och liberaler gick den åter spirande kvinnorörelsen, som kämpade för kvinnans fulla ekonomiska, sociala och politiska likställighet med mannen. Denna första vågens feminism handlade alltså inte enbart om lika rösträtten, utan även om kvinnans lagliga ställning samt om möjlighet till utbildning och försörjning. Det vill säga i stort sett samma sak som alla de vanliga männen kämpade för. 

Under början av 1900-talet fick till slut både män och kvinnor allmän och lika rösträtt, oberoende av vilken position de hade i samhället och vilken klass de tillhörde. Vissa krav ställdes fortfarande på männen för att få rösta, att de hade genomfört värnplikten, men även det kravet försvann efter en tid. 

Utbildningsväsendet öppnades upp både för kvinnor och för män ur de lägre samhällsklasserna. Män förväntades dock fortfarande vara den som stod för huvudförsörjningen i familjen, även om kvinnor i allt högre grad började komma ut på arbetsmarknaden. 

Numera har kraven från den första vågens feminism sedan länge uppfyllts. Kvinnor har samma rösträtt som män och eftersom det finns fler kvinnor än män i samhället så har kvinnor som grupp i realiteten ett större inflytande över de politiska tillsättningarna än vad män som grupp har. Idag finns det heller inga lagliga rättigheter som män har som inte kvinnor också har, dock finns det rättigheter som kvinnor har men som inte män har

Inom utbildningsväsendet har skolan reformerats för att passa flickornas behov så bra som möjligt och samtidigt har betygsättningen anpassats för att gynna flickorna. Detta har resulterat att kvinnorna numera dominerar inom de högre utbildningarna, nästan två tredjedelar av alla utbildningsplatser vid landets universitet tillsätts idag av kvinnor. 

Trots att kvinnorna numera dominerar de högre utbildningarna så startar män dubbelt så många nya företag som kvinnor.  

Vad gäller försörjningen så har män och kvinnor samma möjligheter på arbetsmarknaden. Sysselsättningsgraden är ungefär densamma för kvinnor som för män. Det finns i princip inga löneskillnader mellan kvinnor och män (flera undersökningar visar att den oförklarliga skillnaden i lön mellan kvinnor och män för samma jobb är i storlekordningen någon procent). Kvinnor väljer dock oftare att arbeta inom offentlig sektor, i icke-konkurrensutsatta branscher samt deltid. Detta ledet till att kvinnor i medeltal har något lägre inkomst. 

I gengäld transfereras enorma penningsummor från män till kvinnor via skattesystemet, varje svenska man betalar i medeltal en miljon kronor till kvinnorna under sin livstid. 

Tyvärr förväntar sig också fortfarande många kvinnor att männen ska stå för huvudförsörjningen i hushållet och väljer därför vilka män de vill gifta sig med inte efter kärleken, utan snarare efter plånboken

Samma typ av förväntningar har även samhället på män. När en man och en kvinna som inte är gifta med varandra får barn tillsammans så erhåller mamman per automatik ensam vårdnad om barnet, hon ses alltså som huvudförälder. När pappan har erkänt föräldraskapet så får han dock inte gemensam vårdnad per automatik, utan detta kan han bara få om mamman skriftligen godkänner det. Det enda pappan får när han erkänner föräldraskapet är skyldigheten att betala underhåll. Han ses alltså som försörjare, inte som förälder! 

Denna konservativa syn kunde man ju tro att feministerna skulle reagera på, om de nu verkligen var för jämställdhet. Men inte, tvärtom så har den moderna feminismen allt mer kommit att ta inspiration från socialismen och kommunismen. Att ställa grupper mot varandra och att uppmåla motståndaren som en representant för onskan. Arbetare mot kapitalet respektive kvinnor mot män. 

Redan under den första vågens feminism gick många feminister gick med i kommunistiska eller socialistiska partier, eftersom att de ansåg att de feministiska reformer som genomfördes bara kom de rika kvinnorna till fördel. 

När den andra vågen feminism tog fart så skedde detta parallellt med 68-rörelsen. Begreppet feminism användes inte så mycket, man talade istället om kvinnlig frigörelse. Den kvinnorörelsen som då växte fram hade inga centrala personer och startades inte av någon särskild händelse, utan sammanfogades av gemensamma frågor. Rörelsen kom att delas upp i en radikalare minoritet och en moderatare majoritet. Den radikala minoriteten försökte skaffa sig nya kopplingar till vänstern och förespråkade ett system som var grundat på kvinnans behov, även om det innebar ett uteslutande av männen. Denna del av rörelsen fokuserade på frågor som våldtäkt, pornografi, misshandel av kvinnor i hemmet och diskriminering mot homosexuella kvinnor, medan majoriteten av kvinnorörelsen fokuserade på frågor som säker och legal abort, möjligheten till preventivmedel och rätt till lika lön. 

Den moderatare majoritetens huvudfrågor låg väl i linje med samhällsmajoritetens jämställdhetssyn och därmed kunde lagen om fri abort, utveckling av nya preventivmedel och lika lön för lika arbete snart vara genomförda. 

Parallellt med detta utvecklades under sextiotalet en öppnare syn på sex generellt i samhället. Den vetenskapliga utvecklingen innebar säkrare och pålitligare preventivmedel och födelsekontroll. P-pillret, tillsammans med den fria aborten, gav kvinnor möjlighet att själva fullständigt kontrollera fortplantningen, vilket av många feminister ansågs vara den viktigaste rättigheten av alla. Någon motsvarande rättighet hade (och har ännu) inte männen, istället råder fortfarande synen att männen enbart har skyldigheter när det gäller barn och föräldraskap.

I slutet av 70-talet så hade då kvinnor (minst) alla rättigheter och möjligheter som män i Sverige, dessutom utan att behöva dras med ett antal skyldigheter som enbart män hade.

Med tiden kom dock den radikalare minoritet av 68-vänsterns kvinnorörelse att växa sig allt starkare i Sverige. Den tredje vågens feminism (radikalfeminismen) gjorde sitt stora intåg under 90-talet och gick från att vara en minoritet i kvinnorörelsen till att bli dess dominerande gren. Den bygger på en klassisk dualism, där gruppen kvinnor ställs mot gruppen män.

Enligt radikalfeminismen innehåller hela samhället en könsmaktsordning - i feministisk litteratur även kallad patriarkatet - som håller alla kvinnor i ständigt förtryck. Denna modell är starkt inspirerad av marxismens syn på förhållande mellan kapitalister och arbetarklassen.

När de kommunistiska systemen ett efter ett började falla samman i början på 90-talet behövde Vänsterpartiet och dess nyutnämnde partiledare Gudrun Schyman ett nytt spöke att skrämma sina väljare med. Det kapitalistiska spöket hade visat sig vara just ett spöke och dess alternativa, kommunismen, hade visat sig enbart ge fattigdom och fördärv.

Istället tog Gudrun Schyman (och Vänsterpartiet) till sig radikalfeminismens tankar och ett antal feministiska myter. Med utgångspunkt i sina egna upplevelser börjar Gudrun Schyman mässa om mäns inneboende ondska och mäns förtryck av kvinnor. Det var mäns fel att hon hade en tragisk uppväxt, det var mäns fel att hon mått dåligt och det var mäns fel att hon tog till flaskan. Allt var mäns fel. Själv var hon och alla andra kvinnor bara viljelösa offer som utnyttjats och förtryckts av män. I ett klassiskt tal inför Vänsterpartiets partikongress jämför hon till och med svenska män med talibaner.

Men Gudrun Schyman var inte ensam om att driva på den tredje vågens feminism i Sverige. Även inom Socialdemokratin och då speciellt dess kvinnoförbund anammades ideologin. Dess dåvarande ordförande, Margareta Winberg, var en mycket stark förespråkare av radikalfeminismen och var dessutom även jämställdhetsminister under en period.

Inom universitetsvärlden fick kvinnostudier och feminism ett allt starkare inflytande. Under namnet genusvetenskap satsas enorma pengar på politiska forskning med syfte att radikalfeminismens ideologi skall genomsyra allt mer i samhället, framdrivet av bland annat Margareta Winberg. Frontfigurer för genusvetenskapen blev öppna manshatare som Eva Lundgren och Tiina Rosenberg.

Feministiska organisationer som ROKS fick stora bidrag för att bedriva kvinnojourer och använde dessa även till att bedriva radikalfeministisk propaganda. I TV-dokumentären "Könskriget" (se här, del 1 och del 2) avslöjades ROKS och radikalfeminismens inflytande över svensk politik. Ett av de mest minnesvärda inslagen är när ROKS dåvarande ordförande Ireen von Wachenfeldt framförde att hon sympatiserade med ett citat från SCUM-manifestet av Valerie Solanas som liknar män vid djur. Under en intervju sitter Ireen von Wachenfeldt mittemot reportern och säger:
"Män är djur! Tycker inte du, tycker inte du det?" 
Feministiska författare och journalister använde sina positioner i media till att föra ut sitt ofta förljugna feministiska budskap. Ett typexempel på detta är Liza Marklund som skriver boken "Gömda" om kvinnan Mia Eriksson som blir misshandlad och hotad till livet av våldsamme man och som tvingas hålla sig gömd, för att till slut tvingas fly landet för att samhället inte hjälper henne. Boken sades vara en sann historia, direkt ur verkligheten. För ett par år sedan avslöjades dock att det inte alls var en sann historia, utan att boken snarare var att betrakta som ett politiskt projekt för att bilda opinion för radikalfeminismen.

Enligt radikalfeminismen och dess förespråkare räcker alltså inte lika rättigheter och lika möjligheter som män  för att frigöra kvinnor. Man är överhuvudtaget inte intresserade av jämställdhet. Istället vill man, som Gudrun Schyman i en motion till Riksdagen uttrycker det, gå "från jämställdhet till feminism".

För trots att kvinnor de facto är ekonomiskt, socialt och politiskt likställighet med män, trots att kvinnor de facto har (minst) samma rättigheter som män och trots att kvinnor slipper dras med vissa skyldigheter som enbart män har så ser radikalfeministerna kvinnor som stackars viljelös offer som inte klarar av att ta samma ansvar som män för sina egna fria val. Vissa radikalfeminister anser till och med att det inte ens existerar någon fri vilja (i varje fall inte för kvinnor).

Därmed faller också hela den grundidé som feminismen en gång hade sitt ursprung ifrån, nämligen upplysningens tro på människans förnuft, att "alla människor är kapabla att tänka själva".

Enligt radikalfeministerna har inte dagens svenska kvinnor förmågan att tänka själv och heller inte förmågan att ta ansvar för sina egna val och handlingar. Istället hävdar man att det inte bara att män som direkt förtrycker och underordnar kvinnor, utan även normerstrukurer och könsroller.

Där den första vågens feminism karakteriserades av kampen för lika rättigheter och den andra vågens feminism av uppvärderandet av kvinnan, så karakteriseras den tredje vågens feminism av motpartens nedvärderande och utsuddandet av könsgränserna.

I praktiken handlar detta om att nedvärdera män samt att på sikt utrota allt som har med män och det manliga att göra. Detta eftersom män och det manliga könsrollen ses som roten till allt ont i den svart-vita (dualistiska) samhällsbild som radikalfeminismen målar upp. Staten ska därför se till att pojkar kuvas från barndomen, så att de inte riskerar att utvecklar "manliga strukturer". Istället ska pojkar tränas upp till att bli mer som flickor. Detta då kvinnan ska ses som den nya normen och hela samhället ska anpassas efter henne, ty den kvinnliga könsrollen ifrågasätts aldrig. Tvärtom så finns det många gånger inget så könsrollskonservativt som just feminister när det passar dem själva.

Det är också därför som feminismen är emot en könsneutral och jämställd lagstriftning och förordar kvotering av kvinnor till attraktiva områden som traditionellt sett har dominerats av män. Det omvända gäller dock inte. Radikalfeminism handlar ju som sagt inte om jämställdhet, utan om att ge (vissa utvalda feministiska) kvinnor privilegier och oinskränkt makt samt om att förtrycka och förslava män.

Allt det som feminismen en gång var med och kämpade emot, såsom despotism, auktoritetsstyre och kollektivt förtryck, har numera blivit feminismens främsta kännetecken.

Alla svenska män och kvinnor som däremot tror på frihet och riktig jämställdhet bör därför snarast kraftsamla för att stoppa radikalfeminismen och dess anhängare!

MER INTRESSANT OM: , , ,

49 kommentarer:

Maria sa...

Elegant genomgång!

Rutger Stjernström sa...

Mycket bra skrivet! Snabb och lättfattlig genomgång som verkligen fångar huvuddragen utan att missa något väsentligt. Definitivt ett inlägg man kan rekommendera tillsammans med Ivar Arpis inlägg på samma tema till den som vill komma "up to speed" snabbt.

Tommy Jonsson sa...

Mycket bra skrivet

KB sa...

Fantastiskt sammanfattat, MX!

Cuben sa...

Jag får stämma in i hyllningskören!

Medborgare X sa...

Tusen tack vänner!

Anonym sa...

Instämmer också i hyllningskören!

Anonym sa...

Om du läser det TCO redovisat när det gäller utbildning så kanske du får lite på fötterna. Visst, 62% av de antagna till högre studier var kvinnor men du glömmer att nämna att det var endast 38% män som sökte och kom in...varför är väl intressantare att fråga sig. Om fler män sökte kanske fler män skulle komma in. Om du sedan ser till hur fördelningen av anställda inom högre studier är så ser du att det är mest män, speciellt bland professorer. Så trots ditt idoga gnat om att det är mest kvinnor som högutbildar sig så är det flest män som får jobben inom den högre skolan. Varför? De kanske är så enkelt att kvinnor inte har samma ambitioner, vem vet?

Savoy sa...

Aha, "anonym" menar att MX behöver "lite mer på fötterna"... Tillåt mig att småle.

Den radikalfeministiska kultur som präglar skolan (inte sällan även förskolan), gymnasiet och högskolorna i allt högre grad är naturligtvis anledningen till att dubbelt så många unga kvinnor är studenter vid de svenska högskolorna (jämfört med unga män). Det kan handla om ren betygsdiskriminering men oftare en strukturell och långtgående negativ inverkan (exempelvis frånvaro av uppmuntran och osynliggörande), på pojkarna.

Man kan ju (som Hanne Kjöller i DN - och många andra i den feministiska mediaeliten) hävda att pojkar helt enkelt är obegåvade och mindre lämpade för studier. Men vi som är humanister och tror på jämställdhet vet naturligtvis att detta endast är sexism och politisk feminism. Anledningen stavas statsfeminism.

Pojkarna i den svenska skolan trycks medvetet och strukturellt bort.

Om detta råder det inga som helst tvivel. Jag har själv under flera år sett det på nära håll (men det är ju bara att läsa statistik för att förstå hur det ligger till!).

Ofta hör man också detta tjatiga och tröga argument att fler professorer fortfarande är män.

Alla vet ju att dessa män är i övre medelåldern eller äldre - och att det inom 10-20 år kommer att finnas en förkrossande majoritet kvinnor, inte bara som rektorer, men även som lektorer, professorer och adjunkter.

Precis i linje med den statsfeministiska strategin.

Mitt tips: De tiotusentals unga män som stöttes bort från den svenska skolan och förblev osynliga (i sin förfärliga "manlighet"), kommer att söka sig till de enda platser som bereder plats åt dem. Hells Angels, Bandidos och annan organiserad brottslighet. Inte alla såklart - en betydande del kommer att återfinnas i den stegrande självmordstatistiken och bland den växande gruppen hemlösa.

Anonym sa...

Anonym
Fast så här har det aldrig varit förut. Varför inte. Tycker du verkligen att det är bra att det är färre män som söker till högre utbildningar? Tycker inte jag heller. Något måste göras åt det, ser vi något som helst intresse åt det hållet? Det gör inte jag heller.

Varför män söker i mindre utsträckning är ju något man också måste fundera på, man kan inte bara slappt säga att iaf flera män skulle söka "kanske" flera män skulle komma in. Varför söker dom inte är ju det riktiga problemet. Mycket troligt för att dom vet att dom har sämre betyg, tack vare manshatande feminister till lärare, att dom finns kan ingen förneka. Kan det vara antimans -kulturen som existerar i skolorna? Varför får män sämre betyg osv osv. DET är ju problemet här.

Hmm sa...

Ditt bästa inlägg på länge. Du håller dig till saken och svävar inte bort med långsökta slutsatser.

Jag skriver under på det mesta som du skriver i detta inlägg.

Hmm sa...

Men sedan så läser jag det här.....

http://www.dn.se/nyheter/varlden/lakare-opererar-flickor-till-pojkar

Anonym sa...

Bra inlägg. Jag gillar hur du pekar ut bristerna i hur(radikal)feminismen av idag formulerar sina teser, utan att för den skull bortse ifrån allt gott den klassiska liberala feminismen har åstadkommit. Well done! :-)

På temat: http://certatio.wordpress.com/10-snabba-om-radikalfeminism

Medborgare X sa...

Anonym 13:49!

Om du läser länkarna ovan så får du en djupare förklaring till varför färre pojkar söker vidare till universiteten, kort sagt så handlar det om att skolan har förändrats för att passa flickornas behov så bra som möjligt och samtidigt som betygsättningen har anpassats för att gynna flickorna. Detta har lett till att pojkar trivs allt sämre i skolan och att deras betyg har sjunkit markant under de senaste 20 åren.

Med radikalfeminismens intågande i samhället så har skolan medvetet och strukturellt tryckt bort pojkarna. Men som Savoy påpekar så hävdar istället den feministiska mediaeliten att pojkar helt enkelt är obegåvade och mindre lämpade för studier. De skiter helt enkelt i pojkarna, eller som feministen Matilda Flodin (skolpolitiker i Lund) säger: "Jag tycker att vi ska sluta gråtrunka över pojkars dåliga resultat...

Att representationen ser annorlunda ut bland de som redan är professorer och de som har andra höga tjänster inom universiteten är inte alls konstigt. När den generationen var unga så behandlades pojkar på ett bra sätt i skolan och pojkar fick betyg som återspeglade deras resultat i centralproven (idag får pojkar lägre betyg än flickorna trots att de skriver ungefär lika bra på centralproven).

Både dessa saker (att pojkarna skriver ungefär lika bra på centralproven som flickorna och att det förr var betydligt fler pojkar som sökte sig vidare till högre studier) motsäger de feminister som hävdar att pojkar har en antiplugg-kultur samt att pojkar är obegåvade och mindre lämpade för studier.

Medborgare X sa...

Certatio!

Väldigt bra inlägg på din blogg! Det kan jag verkligen rekommendera fler att läsa.

10 snabba om radikalfeminismen

Lottaonline sa...

@Mx (del 1)
Det blir ju lite som att yttra sig hos Föreningen Ryggdunkar-klubben nu. Men det blir väl ändå lite debattlöst med bara en massa hövlighetsfraser!? Dessutom får ju dina anhängare trist. Utan någon chans att gemensamt utropa invektiv i avsaknad, av visst motstånd från någon gladiator. ;)

Du skriver: ” Enligt radikalfeministerna har inte dagens svenska kvinnor förmågan att tänka själv och heller inte förmågan att ta ansvar för sina egna val och handlingar.”

Jag håller med dig om, att det finns ett fåtal kvinnor och män, som diskuterar kring den destruktiva könsmaktsteorin. Något jag själv anser vara en riktig bensnubblare för var person. Majoriteten människor ute i samhället lever dock utan en tanke på feminismen. Och det är sant. Däremot undrar jag hur väl män har förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar?

Då kanske ni tänker, - Det finns en massa skattepengar, som går till genusforskning! Fattar du inte att genusteorierna kommer ta över alla människors vett och sans. GENUSVANSINNET(?)

Människor har tydligen blivit lealösa och handlingsförlamade av denna forskning!? Jag med andra tänker kanske att vissa förmodligen läst för mycket science fiction serier.

Dessutom finns det områden som kan uppfattas som minst lika oväsentliga som dras från våra skattepengar. Det finns t ex forskning som kommit fram till att ”det är farligt att köra bil när man är trött” och att ”barnfamiljer köper mer blöjor än icke barnfamiljer”. Hur klarade vi oss utan den enorma vetskapen före de slutsatserna presenterades!? Varför höjer ni inte rösten åt den typen av skattefinansierad forskning?

Lottaonline sa...

@Mx (del 2)
Vissa Jämställdister menar att det ju startas ju upp en massa genusdagis och genusförskolor!

Och vi människor är totalt handlingsförlamade marionettliknande dockor, som styrs av andra och staten, så vi kan omöjligt välja någon annan förskola eller dagis utan ett genusperspektiv!?

Vi blir som nickedockor, robotar som styr våra barn direkt in i helvetet och genuseländet. Utan möjlighet till vare sig back eller broms. Vi är handlingsförlamade! Eller?

”I praktiken handlar detta om att nedvärdera män samt att på sikt utrota allt som har med män och det manliga att göra. Detta eftersom män och det manliga könsrollen ses som roten till allt ont i den svart-vita (dualistiska) samhällsbild som radikalfeminismen målar upp.”

Jag får en uppfattning genom din text, som att många aldrig umgåtts med kvinnor? Eller åtminstone ett fåtal förutom sina fruar. Inte tusan vill staten, samhället, myndigheter eller kvinnor nedvärdera män!

Det är ju larvigt. Radikalfeminismen har dessutom ingen makt i samhället, så ROKS, filmen ”könskriget” Lisa Marklunds bok, ”Gömda” et cetera är ju idag inte aktuellt. Och har inte den stora makt, som du målar upp. Tror du på allvar att människor indoktrineras av allting som de läser från romaner?

”Staten ska därför se till att pojkar kuvas från barndomen, så att de inte riskerar att utvecklar "manliga strukturer".

Det underbara i livet är väl ändå att vuxna människor på en fri marknad har möjlighet, att välja den förskola och det dagis de finner lämpligt till sina barn!? Med andra ord behöver inte föräldrar välja en förskola som har ett ”genusperspektiv”. Speciellt inte om de är av den uppfattningen att deras son kommer förvandlas till en rosaklädddocka när de hämtar sin son på kvällen. Vi kan själva välja. Fiffigt va?

”Tvärtom så finns det många gånger inget så könsrollskonservativt som just feminister när det passar dem själva.”

Det här förstår jag inte riktigt. Du länkar till ett inlägg, som säger att feminister tycker det är ok, att INTE leva i en könsrollskonservativ familj. De menar att HBT familjer ska ha rätt till sin familj o.s.v. Så hur blir då feministerna mer könsrollskonservativa än ni så kallade jämställdister?

”Det är också därför som feminismen är emot en könsneutral och jämställd lagstriftning och förordar kvotering av kvinnor till attraktiva områden som traditionellt sett har dominerats av män. Det omvända gäller dock inte. Radikalfeminism handlar ju som sagt inte om jämställdhet, utan om att ge (vissa utvalda feministiska) kvinnor privilegier och oinskränkt makt samt om att förtrycka och förslava män.”

Du länkar till ett inlägg, där du beskriver hur Carl Emanuelsson, Feministiskt Initiativ avfärdade kravet på en könsneutral lagstiftning. Ett parti som i riksdagsvalet 2010 slutade på 0,40 % av rösterna. Det krävs minst 4 % av rösterna i hela landet för att få mandatfördelning. På vilket sätt ser du FI som ett hot mot lagstiftningen? Det finns inte heller några som vill förslava män!

Är det något fel på förekomsten av t ex en Grov Kvinnofridslagstiftning för er män? På vilket sätt stör den lagen er?

Dessutom finns det ju även en allmän lag för bägge kön. Varför inte istället motionera om en grovmanstörarlagstiftning, om det behovet nu finns? Annars blir tonfallet så mycket, - Varför får Lisa en godiskaramell och inte jag!

Dessutom brukar ju Landsting och kommun annonsera speciellt efter män på kvinnodominerade arbetsplatser. Det är kanske inte intressant?

”Alla svenska män och kvinnor som däremot tror på frihet och riktig jämställdhet bör därför snarast kraftsamla för att stoppa radikalfeminismen och dess anhängare!”

Jag tror definitivt på frihet. Dock ännu mer på individens egen förmåga, till livsval och styrka. Mot både upplevda och känslomässiga förtrycksbarriärer.

Savoy sa...

Lotta,

Det är lätt att bli alldeles matt av den smärtsamma okunnighet och totala ovilja att se verkligheten och samhället - utanför det skåp du verkar sitta i - som du visar upp i din kommentar.

Heder åt MX om han ens orkar (som han trots allt brukar) bemöta dina besynnerliga resonemang.

Lottaonline sa...

@Savoy
"Det är lätt att bli alldeles matt av den smärtsamma okunnighet och totala ovilja att se verkligheten och samhället - utanför det skåp du verkar sitta i - som du visar upp i din kommentar."

Jag beklagar din matthet. Hoppas du snart kommer på fötter från det dike du själv fastnat. Sedan är ju "verkligheten" den du ser från ditt perspektiv. Den verklighet som kommer av dina erfarenheter och dina värderingar.

Du får tyvärr förbereda dig på att ditt perspektiv aldrig någonsin kommer bli likt alla andras. Om det mot alla odds ändå skulle ske - visst skulle en sådan värld bli urtrist?

Hmm sa...

@Medborgare X: "Att representationen ser annorlunda ut bland de som redan är professorer och de som har andra höga tjänster inom universiteten är inte alls konstigt. När den generationen var unga så behandlades pojkar på ett bra sätt i skolan "

Menar du att detta är enda anledningen till att det sitter fler män som tex professorer idag? Att snedfördelning beror på att kvinnor inte presterade lika väl i skolan förr som männen gjorde? Att det tävlades på lika villkor förr?

Snälla säg att du bara formulerade dig dåligt?

Medborgare X sa...

Lotta!

Jag håller med dig att majoriteten av människorna ute i samhället lever utan en större tanke på feminismen. Vanligt folk har fullt upp med att få sin vardag att gå ihop och ägnar relativt liten tid åt politik överhuvudtaget. De flesta ägnar bara en tanke åt politik i samband med valet var fjärde år.

Dock påverkar vanligt folks liv att den politik som förs i landet, vare sig de vill det eller ej. Det gör att den lilla minoritet som ägnar sig åt politik har ett större inflytande över samhället än vanligt folk. Dessutom ofta på vanligt folks bekostnad. Politiker, myndighetsrepresentanter, utredare, vissa forskare och vissa journalisters löner finansieras till fullo eller delvis via skattsedeln.

Inom denna maktelit har feminismen ett relativt starkt fäste och den tredje vågens feminism (radikalfeminismen) har fått ett betydande inflytande under de senaste 15-20 åren.

Det har lett att feminismen numera har påverkat både lagar, regler och förordningar i samhället. Den påverkar forskningen på våra universitet. Den påverkar direkt och/eller indirekt alla våras liv. Det är detta som Pelle Billing m.fl. refererar till som statsfeminismen.

Medborgare X sa...

Lotta!

Om du läser läroplanen för förskolan så står där (bland annat) att:

"Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller."

En rent feministisk text som tillkommit under de senaste åren. Allt baserat på ett så kallat "genusperspektiv". Så det är inte helt enkelt att undkomma genuspedagogiken även om man som förälder byter dagis. Den står inskriven i de texter som styr förskolans verksamhet.

Det finns även de som ytterligare vill skärpa kraven på genuspedagogik i förskola och skola. Allt för att motverka pojkars utveckling, så att de inte utvecklar "manliga strukturer".


Radikalfeminismen har makt i samhället, betydligt mer makt än vad de har folkligt stöd i samhället. Dock verkar du som jag tidigare påpekat, ha problem att skilja mellan feminister och kvinnor. Det är inte kvinnor som vill nedvärdera män och förtrycka män. Det är (radikal)feministerna!

Medborgare X sa...

Hmm!

Flickor presterade bra i skolan även tidigare. Det är pojkarnas betyg som har sjunkit radikalt under de senaste 15-20 åren. Detta skyller feministerna på pojkarna själva. De hävdar att det är mäns "macho-kulturen" som leder till en "antiplugg-kultur" bland pojkar. Men för att det ska förklara att pojkarnas betyg och intresse för skolan sjunker så måste ju män ha blivit mer "macho" under de senaste 15-20 åren. Har de blivit det? Det vore väl ytterst underligt eftersom samhället under den här tiden har karakteriserats av en livlig jämställdhetsdebatt och ett allt större inflytande för feminismen.

Nej, det som har skett är att skolan har anpassats efter flickorna i allt större grad och att lärarkåren allt mer kommit att dominerats av kvinnor. Kvinnliga lärare och pedagoger som i många fall fått med sig en feministiskt influerad lärarutbildning och syn på pojkar från högskolan.

Lottaonline sa...

@Mx
"Dock verkar du som jag tidigare påpekat, ha problem att skilja mellan feminister och kvinnor."

Vad du påpekat vara ett problem hos mig är din värdering och ingen sanning! Låter snarare som en projektion - Du och ditt anhang refererar nämligen ofta till "kvinnor" i olika försämrande sammanhang. Och inte till feminister! Det är kanske inte konstigt att många därför upplever er som kvinnohatare.

Ett tips är även att sluta förklara saker och ting för mig och andra som de vore efterblivna barn. Det kan upplevas som du har en sämre människosyn med det beteendet. Du tillhör kanske dem som ser andra människor som dumma?

Såg du förresten att jag hade läst boken ”The Trauma Myth” och fick ett annorlunda perspektiv på bokens innehåll än dig och Ingrid Carlqvist!?

Huvudtråden var inte att barn upplevde övergrepp som skönt. Ni tog inte heller upp att det var vanligt att kvinnor skyddade sina män i samband med övergrepp.
Susan A. Clancy menade att problemet med övergrepp är att det är en hemlighet som ingen vill tala om. Clancy berättade även att många kvinnor när de blev pressade erkände, att de skulle ha problem att sända sina män i fängelse, för de älskade ju dem. Därför hade det inte haft betydelse om de förgripit sig på något barn. ”I know, I know it´s wrong, but what do you want me to do? It´s my husband. I love him.”

http://lottaonline.blogspot.com/2011/05/barns-lust-minnen-och-grumliga-syften.html

Tyckte det var en ganska intressant tråd, som ni missade att nämna i er upphetsade iver och hetsigasträvan av att redovisa nyheten kring hennes bok!

Medborgare X sa...

Lotta!

Är det alltså kvinnohat att påpeka skillnaden i att det inte är kvinnor som vill nedvärdera och förtrycka män, utan att det är den tredje vågens feminism (radikalfeminismen) som vill nedvärdera och förtrycka män? Konstigt!

Konstigt är också din syn på att du skulle ha ett annat perspektiv på "The Trauma Myth". Det du beskriver är precis det Ingrid Carlqvist och jag har försökt berätta tidigare (förutom att ingen av oss hävdade att "barn upplevde övergrepp som skönt", utan att "de flesta offren (som medverkade i studien) inte rapporterar rädsla, smärta eller panik i samband med övergreppet, utan istället förvirring" samt att vissa barn "känt njutning och fått ”positiva” känslor i samband med övergreppet", vilket "i sin tur bidra[git] till att barn utvecklar starka skuld- och skamkänslor när de växer upp och inser att det är ett sexuellt övergrepp som de varit med om".

Att många kvinnor varit medskyldiga till övergreppen, genom att skydda den man som de vet begår övergrepp är tyvärr heller ingen nyhet.

Vill du ha en ytterligare diskussion om "The Trauma Myth" föreslår jag att den hålls i kommentarsfälten som hör till inläggen om den boken och inte här.

Savoy sa...

Det verkar som att Lotta viftar åt alla håll med ett trubbigt svärd. Idoga försök att demonisera den nya mannens uppvaknande.

Smyg gärna in lite antydningar om pedofili också - när alla andra argument tryter - sådan ser taktiken ut.

Jag tror att det som Lotta har allra svårast att förstå - är att praktiskt taget alla i mansnätverken är anhängare av den moderata feminismens idéer om jämställdhet. Men att den jämställdhet vi pratar om också handlar om inträde i de traditionellt kvinnliga maktsfärerna.

Detta får Lotta helt enkelt inte ihop.

Kanske är det därför hon ständigt ser sig tvingad att lägga (felaktiga) ord i munnen på oss - och smutskasta oss med lögner om anknytningar till pedofiler osv.

Det är en vidrig taktik - ganska vanlig bland feminister som känner sig trängda.

Och ständigt detta om kvinnohat!? Misogyni? Jag har aldrig stött på det i mansrörelsen. Aldrig. Däremot en mycket starkt kritisk hållning till politisk feminism.

Visst finns det misogyni - och det är något som mansrörelsen avskyr lika mycket som andra sunda krafter. Men misogynin finns inte synlig - som misandrin - i stort sett varje dags- och kvällstidning. I SVT, SR, statsunderstödda månadsmagasin, subventionerade teaterprojekt, i universitetens föreläsningssalar, öppet i skolorna bland lärarna.

Det finns inget öppet kvinnohat i Sverige. Och tack och lov för det!

Det är det öppna och utbredda manshatet som idag är problemet.

Anonym sa...

Savoy ta dina låga och falska analyser och stoppa upp någonstans i ditt mörka förbannade inre!

Savoy sa...

Nä men oj!

Ännu en feminist som kände sig trängd?

Tillåt mig att småle.

Medborgare X sa...

Savoy, Lotta och Anonym 13:19!

Undvik personangrepp tack! Det blir både trevligare och mer konstruktivt om vi försöker hålla oss till sakdebatten.

Tyvärr förekommer det allt för ofta från feministiskt håll att man inte enbart försöker utmåla män generellt som ondsinta förövare, utan även alla som uttalar sig kritiskt mot feminismen riskerar (som Savoy påpekar) utmålas som kvinnohatare, pedofiler eller våldtäktsmän. Det är inget som någon av oss bör ta efter och det gynnar definitivt varken jämställdhet eller vanliga kvinnor och män i samhället. Tvärtom spär det bara på den svart-vita bild som feminismen gärna målar upp och stegrar det könskrig som feminismen för mot män.

Lottaonline sa...

@MX
”Är det alltså kvinnohat att påpeka skillnaden i att det inte är kvinnor som vill nedvärdera och förtrycka män, utan att det är den tredje vågens feminism (radikalfeminismen) som vill nedvärdera och förtrycka män? Konstigt!”

Nej, men jag får gratulera din till falska vinkling av min utsaga! Att slänga upp inlägg på några kvinnor som tatuerat in våldtäktsman på en kille är ett exempel på hat. http://medborgarperspektiv.blogspot.com/2011/05/kvinnor-tatuerar-valdtaktsman-i-pannan.html

Ett annat bevis för kvinnohat är alla påhopp på mig. Och det förekom före jag blev förbannad. Något som är totalt förbjudet för en kvinna att bli i era gammalmodiga kretsar.

Hade en man blivit förbannad, så skulle ingen lyft på ett ögonbryn. Ett färskt exempel på hat från era kretsar är den här färska ogrundade kommentaren inne hos mig. Med en stark koppling till vår diskussion just nu.

Något som talar för att han/hon tillhör ert gäng:

”Love sa...
Om inte du är sjuk i huvudet så existerar inte sinnessjukdom... Ska du inte låtsas som om alla som säger emot dig är pedofiler lite mer...
Du är helt jävla uppfuckad i skallen... ”
29/6/11 12:52

Jag är dessutom ingen feminist. Utan helt min egen, med civilkurage. Och långt från ett får eller strömföljare som många andra i er krets. Några andra exempel är alla påhopp alla kvinnor får på GenusNytt, där de ”stackars” männen tycker de skönt utan kvinnor.

Att som era anhängare förse Pär Ström med en massa artiklar som REDAN finns i media över kvinnor som köper sex, våldtar, misshandlar o.s.v. är verkligen inte kärleksfullt. Ni verkar dessutom dumt nog tro att brottsnyheter kring kvinnor varit gömda för allmänheten förut men de finns ju redan i media!?

Det tycks mer vara ett stört behov hos er att kräla runt i hatisk misär och sprida och egga hat kring kvinnor. Hade det handlat om feminismen, så varför inte lägga upp män som våldtar och misshandlar!?

Inte för att någon av dessa sjuka strategier har något som helst värde eller någon som helst gynnande effekt på samhället men kom inte och säg att det är juste mot kvinnor!

Lottaonline sa...

@Mx forts.

”Konstigt är också din syn på att du skulle ha ett annat perspektiv på "The Trauma Myth". Det du beskriver är precis det Ingrid Carlqvist och jag har försökt berätta tidigare (förutom att ingen av oss hävdade att "barn upplevde övergrepp som skönt..”

Nu kan ju alla läsa det motsatta från hennes inlägg, så det är ju lite dumt av dig att förneka. Sedan att ni försöker framställa det hela som en omtänksam gest är lite hycklande. Det är ungefär som de kvinnor i era kretsar, som säger sig slåss för barnen. Och samtidigt lägger upp inlägg på flickor i 16-årsålder som borde dömas för våldtäkt!

Inga barn ska banne mig dömas! Det är ju inte helt omöjligt att det handlar om era egna vårdnadstvister och problem, som ni nyttjar genom Susan A. Clancys bok. En undersökning från vilken ni tar ut det som faller er i smaken! Du visade ju att du kunde gå över lik för att försvara Ingrids inlägg. Trots att jag berättade om min erfarenhet.

I ditt förra inlägg lär du folk klistra in vilket skit som helst om mig, något du lät stå kvar utan minsta lilla protest! För det är viktigt att inte vara en ”riddare”!?

Du var kanske någon av de anonyma som klistrade in de förminskande kommentarerna, för du inte hade något bättre svar. Du manipulerar och vill framställa dig själv som ett offer. Låter dina anhängare kasta glåpord mot mig något du själv bidrar med. Men att ta upp Susan A Clancys bok och nämna Ingrid är tabu.

”Att många kvinnor varit medskyldiga till övergreppen, genom att skydda den man som de vet begår övergrepp är tyvärr heller ingen nyhet. ”

Jag förstår att du gillar den vinkeln. Jag tyckte själv det kunde vara intressant med tanke på de kvinnor, som kastar skit på andra kvinnor i era kretsar. Just kvinnor som är kriminella. Jag kan tänka mig att en del av dem har män som på något sätt blivit dömda själva. Inget som på något sätt berättigar att kasta skit mot alla kvinnor!

Många av er har fastnat i självömkan. Det vore bättre att sträva mot det ljusa och positiva och lyfta er själva istället för att trycka ner er i gyttjan.

All er energi på att reducera feminismen kommer ge motsatt effekt. Jämför t ex folks motstånd mot Sverigedemokraterna som istället fick in dem i riksdagen. Slåss istället för de ni vill uppnå. Det förändringar ni vill ha för män istället för att slåss, kriga mot något ni vill ha bort. Det kommer ge större effekt. Något jag är övertygad om.

Olle sa...

Lotta, feministerna sitter redan i riksdagen. De har infiltrerat samtliga av de sju 'gamla partierna'. De har infiltrerat alla de stora massmedierna.

Sen det 'skit' som någon klistrade in om dig häromveckan, var saker som du själv, eller någon med tillgång till ditt konto, skrivit. Kan du inte stå rakryggat för dina handlingar? Och ganska fort fylldes den tråden med någon anonym person som kom från ingenstans och vräkte fler liknande invektiv mot dina motståndare, bl.a mig. Det har vi även sett exempel på här. MX har nog IP på alla inlägg så att han kan se om denne anonym är någon som 'lånat' din dator, men han är nog så mån om debattklimatet på sin blogg att han inte avslöjar om så är fallet.

Maria sa...

Ja, jag satsar en slant på att anonym kl. 13.19 har samma IP som en viss bråkstake. I så fall är det inte första gången damen går till personangrepp anonymt. Urrk!

Medborgare X sa...

Lotta, Olle och Maria!

Jag är totalt djävla ointresserad av alla förbannade personangrepp som folk ständigt tar till istället för att diskutera sakfrågan. Håll den skiten borta från Medborgarperspektiv och håll er till det som inlägget handlar om!

I mina ögon förlorar den som först tar till personangrepp hela debatten. Då vet man att denne inte längre har några vettiga argument i sakdebatten. För min del är det en seger när någon tar till personangrepp mot mig. Istället för att gå till motattack så kan man bara tacka motståndaren, peka på att denne tydligen måste ta till personangrepp istället för att komma med nya sakargument och tacka för segern! Tänk på det nästa gång!

Så håll er till saken! Håll er till det som inlägget handlar om! Och håll er i skinnet!

Lottaonline sa...

Mx! Var vänlig och lägg ner dina anklagande reprimander till mig var gång en av era så kallade "vänner" kastar skit på mig tack!

Maria! Sluta leka någon annan på min blogg tack. Jag förstår att avundsjuka är en svårt känsla men du får sluta bete dig så hatiskt sjukt.

Lottaonline sa...

@Olle
Jag har varken ljugit eller förnekat något kring kommentarer jag ställde på genusnytt för över tre månader sedan!
Sedan varför i helvete du ska dra upp sådant i ett inlägg som inte berörde de kommentarerna är åt helvete lågt!
Jag har dessutom i ett inlägg med över 100 kommentarer direkt efteråt med, åtskilliga tillmälen och skällsord ensam fått svara för den episoden av ett helt gäng av dina kamrater!
Är det tillräckligt? Kan jag få slippa dig nu?

Anonym sa...

MX: I tråden där ämnet var 'Hatiska feminister' passade diskussionen om Lottas vredesutbrott perfekt. ;)

Jag gav mig in i den diskussionen för att hon själv beklagade sig över att hon blivit bannad från Genusnytt, utan att verka begripa varför.

I innevarande tråd var mitt lyftande av detta gamla ämne en replik på att hon själv nämnde det i sitt inlägg kl 16:08.

Jag försöker undvika att kasta oförtjänt skit på folk, men jag angriper hyckleri och osakligheter när jag ser det.

/Olle

Lottaonline sa...

Jag utgår från att Olle själv aldrig blivit arg i sitt liv, eftersom han ser fenomenet så fascinerade. Förmodligen för att den känslodrabbade var kvinna och inte en man.

Hualigen så fruktansvärt! Kvinnor ska ju tiga i församlingen.

Möjligen skulle Olle själv behöva ryta till lite mer i sitt liv än att hålla på med fulknep!

Att sedan lägga upp det, som ursäkt för något som berör feminister tycks lite osakligt när föremålet för hans smutskastning inte hör till en feminist!

Maria sa...

Ok, detta får bli slutrepliken för jag har faktiskt bättre för mig än att tjafsa om personangrepp. Den enda som jag gått till personangrepp mot är just Lottaonline, och det inte särskilt hårt, snäll som jag är. Jag har dock ett horn i sidan till denna dam sedan hon anonymt vräkte ur sig något som inbegrep mig och Medborgare X (går att hitta om man söker sig tillbaka i bloggen)under ett inlägg om A. Ardin eller om det nu var Koljonen. Sedan blir jag irriterad när hon önskar att folk ska bli överkörda av en buss och därefter beklagar sig över att hon får skit tillbaka. DET är korkat att tro bara för att man är kvinna så har man carte blanche att uppträda hur som helst! Sluta också vara så paranoid! Jag är inte inne på din blogg. Vi delar inte samma värdegrund och vad du skriver på din blogg skiter jag faktiskt i. Jag håller mig till bloggar där jag sympatiserar med bloggägaren.

Sådärja, kan man få vara i fred nu? Jag lovar Medborgare X att inte skriva ett ord mer om Lotta, för jag har som sagt bättre för mig.

Olle sa...

Lotta - Att bli arg är väl en sak, det blir väl alla ibland. Men att bli så arg att man tappar kontrollen över sina handlingar är inte bra, vare sig för en själv eller ens omgivning. Att låta ilskan styra ens agerande är inte socialt accepterat i civiliserade sammanhang, oavsett om det tar sig uttryck i krossat porslin, en flod av glåpord eller en smäll på käften.

Olika arenor har olika sätt att bestraffa folk som inte klarar att lägga band på sin ilska : böter, fängelse, avsked, religering, rött kort, o.s.v. På internet är det vanligaste straffet att man blir bannad från den sajt som drabbats.

Detta har inget med kön att göra.

Och jag klumpar ihop dig med feministerna eftersom du ständigt angriper de som kritiserar feminismen, således tycks du ha någon slags sympati med den ideologin.

Medborgare X sa...

Lotta!

Ärligt talat är jag vid detta laget väldigt ointresserad av att än en gång få hör att du blir påhoppad av anonyma personer på din egen blogg eller på GenusNytt. Du har själv tagit upp detta i flera kommentarerna till olika inlägg här. Men varför ska det överhuvudtaget diskuteras på Medborgarperspektiv?

Det har i de flesta fall inget med de inlägg som skrivs här att göra. Det tar bort fokus från vad inläggen handlar om och lägger istället fokus på din person! Jag är som sagt måttligt intresserad att diskutera din person här. Jag vill ha en sakdiskussion om det som inläggen handlar om, inget annat! Och allra minst en massa personangrepp!

Jag skulle uppskatta om du (och andra) kunde hålla sig till det inlägget handlar om och ge era sakliga synpunkter på det. Argument för det som står i inlägget och argument mot det som står i inlägget. Inget annat. Är det för mycket begärt?

Medborgare X sa...

Lotta!

Både Olle, jag och andra män har säkert blivit arga i våra liv. Inte minst gentemot den manssyn som radikalfeminismen och enskilda feminister dagligen sprider i media och inom politiken. Det är en av anledningarna till att allt fler män börjar protestera mot och organisera sig mot feminismen.

Det verkar finnas många som tycker att det är fruktansvärt och istället tycker att män ska tiga i församlingen. Är du en av dem?

Medborgare X sa...

Lotta!

Läs gärna inlägget ovan en gång till. Vad läser du ut av det? Vad säger det dig?

Lottaonline sa...

@Maria
”Den enda som jag gått till personangrepp mot är just Lottaonline, och det inte särskilt hårt, snäll som jag är.”

Nej, du är inte snäll! Du är en intrigerande och falsk människa. Du har varit inne på varenda blogg där jag kommenterat och eller diskuterat. Förmodligen är du även den som utger sig vara Love Almqvist på min blogg där du lämnar en mycket elak och nedlåtande kommentar:
http://lottaonline.blogspot.com/2011/06/sexkop-jamstalldhet-drinkar-och-yngre.html

Du har lämnat nedlåtande kommentarer förutom hos Medborgare X, på GenusNytt där du, bland annat helt ovidkommande skrev uppmuntrande och insinuerade att du ju fanns, ”Alla är ju inte som Lottaonline”. Precis som att du känner mig!?

Inne på Oh the Irony skrev du bakom ryggen, ”Tack för kaffet ja Lottaonlines blogg vill man ju inte vara inne hos..”Fredrik och jag hade inga som helst problem att diskutera med varandra före din oväsentliga kommentar. Inne på Aktivarum lämnar du hånfulla kommentarer med.

Du liksom Olle en intrigmakare. Du är dock värre för du dryper av hatisk avundsjuka.

”Sedan blir jag irriterad när hon önskar att folk ska bli överkörda av en buss och därefter beklagar sig över att hon får skit tillbaka. DET är korkat att tro bara för att man är kvinna så har man carte blanche att uppträda hur som helst!”

Jag har sett så många värre kommentarer ställda av män på Genusnytt! Att dra upp de kommentarerna som jag redan fått förklara för över tre månader är larvigt! Jag är inte så hjärntvättad som ert gäng. Och tror inte att jag bara för att jag är kvinna skulle få fördelar!? Jag fick en jävla massa otrevliga kommentarer på mig efteråt av flera andra, så det borde vara långt mer än överstryket vid det här laget!

Jag har tamefan fått kämpa i hela mitt liv och haft både rättsliga, sociala och känslomässiga problem i tillvaron som jag fixat själv! Jag har aldrig någonsin haft en tanke på, - Oj jag är kvinna så jag ska för fördelar, vilket jag inte fått heller! Lägg ner ditt skitsnack nu och lämna för fan mig ifred!

Lottaonline sa...

@Olle

”Men att bli så arg att man tappar kontrollen över sina handlingar är inte bra, vare sig för en själv eller ens omgivning. Att låta ilskan styra ens agerande är inte socialt accepterat i civiliserade sammanhang, oavsett om det tar sig uttryck i krossat porslin, en flod av glåpord eller en smäll på käften.”

Jag hade en styvmor en gång. Hon påminner om dig. På ett tjatigt och illvilligt sätt ältade hon händelser i syfte att vara elak. Dra upp hur och varför jag blev arg för över tre månader sedan igen, ÄR något jag REDAN fått SVARA kring och har bara ett syfte för dig, att rasera och förstöra!

http://lottaonline.blogspot.com/2011/06/tjat-avund-intriger-och-parbildning.html

”Olika arenor har olika sätt att bestraffa folk som inte klarar att lägga band på sin ilska : böter, fängelse, avsked, religering, rött kort, o.s.v. På internet är det vanligaste straffet att man blir bannad från den sajt som drabbats.”

Jag såg dig kommentera inne på GenusNytt där du skrev att du inte hade varit med om några rättsliga problem. Du ger det intrycket med. En totalt värdelös människokännare.

Nu har du fått en gemenskap. Och liksom skinnskallarna kastar du glåpord och trakasserar en utlänning, som ger dig en gemensam nämnare- mig. Men i din dumma och korkade enfald ger du dig på någon du inte vet ett skit om.

Du tror dig behöva förklara saker för mig, som fått ta hand om sig själv i stort sett sedan hon var fem år. Jag driver företag är högutbildad och självständig, så kom för fan inte här och förklara något för mig!

Jag har diskuterat med MX långt före jag sett dig hänga på den här bloggen! Nu tycks Medborgareperspektivs blogg blivit det nya GenusNytt, som går ut på att kasta skit på alla som vill diskutera eller se saker ur ett annat perspektiv.

Vill människor få fram budskap så, handlar det nog inte bara om att ha ett gäng rövslickare i hälarna.

"Och jag klumpar ihop dig med feministerna eftersom du ständigt angriper de som kritiserar feminismen, således tycks du ha någon slags sympati med den ideologin."

Det är möjligt att diskutera saker och ting utan att ingå i någon annans ideologi. Jag tänker inte vara kvar på den här bloggen så länge det finns folk som dig och Maria.

Lottaonline sa...

@MX
”Ärligt talat är jag vid detta laget väldigt ointresserad av att än en gång få hör att du blir påhoppad av anonyma personer på din egen blogg eller på GenusNytt. Du har själv tagit upp detta i flera kommentarerna till olika inlägg här. Men varför ska det överhuvudtaget diskuteras på Medborgarperspektiv?”

Ärligt talat varför i helvete skulle jag bry mig om dig, med den värderingen!? Antingen är du blind eller dum i huvudet men är det någon som blivit utsatt för glåpord så är det jag på DEN HÄR bloggen. Du är däremot så ynklig att du hellre månar om dina rövslickare och skyller på mig när det JAG som får påhopp inne hos dig! Så ställ den frågan till rätt personer tack!

”Det har i de flesta fall inget med de inlägg som skrivs här att göra. Det tar bort fokus från vad inläggen handlar om och lägger istället fokus på din person! Jag är som sagt måttligt intresserad att diskutera din person här. Jag vill ha en sakdiskussion om det som inläggen handlar om, inget annat! Och allra minst en massa personangrepp!”

Jag har börjat mina långa kommentarer endast kring dina inlägg! Dem svarar du dock inte på utan endast att ge mig reprimander när dina rövslickare ger sig på mig som är den som får glåpord!!?
Det är inte jag som kastat glåpord mot mig själv! Är du smart!? Jag är även måttligt intresserad av dig och den här unkna bloggen. Fy fan! Mig slipper du i fortsättningen.

Medborgare X sa...

Lotta!

Jag tvivlar inte på att du har fått kämpa i ditt liv och att du haft din beskärda del av problem i tillvaron, vilka du har fixat själv utan att du haft en tanke på att du ska ha speciella fördelar i samhället på grund av ditt kön. Det är just så merparten av alla kvinnor och män resonerar! Alla de som inte sympatiserar med feminismen.

För det är just de som bekänner sig till feminismen som betraktar kvinnor som mindre kapabla än män att ta eget ansvar för sina val och koncekvensen av sina val. Alla vanliga jämställdhetsivrande människor som inte bekänner sig till feminismen anser tvärtom att kvinnor och män ska betraktas som likvärdiga och att ingen av dem ska ha specialbehandling i samhället.

Medborgare X sa...

Lotta!

Ja, visst har du blivit utsatt för glåpord. Men samtidigt har du själv också bidragit med din beskärda del av glåpord mot andra som kommenterar här.

Jag tycker att jag vid det här laget borde ha gjort väldigt klart vad jag anser om glåpord och personangrepp. Jag vill som sagt se en sakdiskussion om det som respektive inlägg handlar om, inte en massa personangrepp eller oväsentligheter som inte har med ämnet att göra. Det finns tydligt beskrivet strax ovanför fältet där man skriver sin kommentar.

Det finns säkert frågor, vinklingar eller synpunkter som jag inte har svarat på. Och det gäller inte bara till dig. Jag varken kan eller har som ambition att svara i detalj på varje kommentar som skrivs. Vad är det specifikt som du menar att jag inte svararade på ovan?

Pepper Tornado sa...

Tack för en bra artikel! Du lyckas formulera i ord precis allt det jag som kvinna numera känner som feminismens död. Jag har kallat mig feminist (av den gamla skolan) tills för några år sen när allt spårade ur. (Synd att även kommentarerna här spårar ur lite...) Jag kallar mig radikal suffragett nuförtiden, alltid retar det någon, ha.

Skicka en kommentar

Medborgarperspektiv tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!